Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u onze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 1: definities en identiteit ondernemer.

klant: Degene met wie Lola's Creations een overeenkomst is aan gegaan.

Partijen : Lola's Creations en de klant samen.

Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Lola's Creations is een kleine onderneming die vrij is gesteld van BTW, gevestigd in de Vleeshouwersstraat 50 bus 201, Sinaai 9112.

Ondernemingsnummer : 0765.732.450

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Lola's Creations.

- Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

- Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3: prijzen

- Alle prijzen die Lola's Creations hanteert zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief overige kosten zoals verzend-of transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

- Alle prijzen die Lola's Creations hanteert voor zijn producten, op de website of die anderzins kenbaar zijn gemaakt, kan Lola's Creations te alle tijden wijzigen.

- Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Lola's Creations niet kan voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding, het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

- De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals hierboven vermeld, tenzij de verhoging een gevolg is van een wettelijke regeling.

- Indien er een prijsverhoging is meld Lola's Creations dit tijdig een de klant.

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

- Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:  

  • Het product niet is gebruikt. 
  • Het geen product is dat snel kan bederven zoals voedsel of bloemen.
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (gepersonaliseerd)
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie treft.
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

De bedenktijd van 14 dagen vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.

- De consument is verplicht om het product binnen de 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsbericht te retourneren aan Lola's Creations, bij gebreke komt het herroepingsrecht te vervallen.

-Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Lola's Creations deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige herroepingsbericht, terugbetalen aan de consument op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Lola's Creations heeft geretourneerd.

 

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

- Lola's Creations blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Lola's Creations, op grond van wat voor met Lola's creations gesloten overeenkomst dan ook, met begrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Lola's Creations zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

- Voordat de eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

- Indien Lola's Creations een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Lola's Creations het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 6: levering

- Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.

- Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

- Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Lola's Creations het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

- Bij te late betaling is er sprake van schuldeisenverzuim met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Lola's Creations kan tegenwerpen.

-De door Lola's Creations opgegeven levertermijnen zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

-De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (electronisch) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Lola's Creations.

- Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Lola's Creations niet binnen de 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

- Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

- Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangt te nemen, hiervan door de expediteur, bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lola's Creations niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 7: garantie

- De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondegelijke fabricage, constructie of materiaal. Om gebruik te maken van Garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantie  is geldig tot 14 dagen na de aankoop van een product.

- De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

- het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans is de macht van de klant komen of van derden die het product ten behoeve van de klant in ontvangt nemen.

 

Artikel 8: vrijwaring

- De klant vrijwaart lola's Creations tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lola's Creations geleverde producten.

 

Artikel 9: klachten

- De klant dient een door Lola's Creations geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

- Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lola's Creations daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

- De klant dient zo gedetailleerd mogelijke beschrijving aan Lola's Creations, zodat Lola's Creations in staat is hierop adequaat te reageren.

- De klant dient aan te tonen met een factuur dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

- De klant kan via e-mail, via een contactformulier op de website of schriftelijk via de post (zie artikel 1 voor het adres van Lola's Creations) een klacht indienen.

 

Artikel 10: privacy 

- Lola's Creations hanteert de Belgische privacywet (8dec 1992) ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

- Om een bestelling volledig te kunnen verwerken heeft Lola's Creations enkele persoonsgegevens nodig van de klant zoals naam, e-mail, leveradres, eventueel gsm-nummer.

- De gegevens van de klant worden niet gedeeld met derden.

 

Artikel 11: recht op ontbinding

- De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lola's Creations toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

- Is de nakoming van de verplichtingen door Lola's Creations niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lola's Creations in verzuim is.

- Lola's Creations heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Lola's Creations kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 12: overmacht

- In aanvulling op het artikel 1147 en 1148 (Belgisch burgerlijk wetboek) geldt dat een tekortkoming van Lola's Creations in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Lola's Creations kan worden toegerekend, in een van de wil van Lola's Creations onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Lola's Creations kan worden verlangd.

- De overmachtssituatie word gehanteerd indien: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-,elektriciteit-,internet-,computer-, en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

- Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lola's Creations 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lola's Creations er weer aan kan voldoen.

- Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

- Lola's Creations is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 13: wijziging algemene voorwaarden

- Lola's Creations is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.

- Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lola's Creations zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

- Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

- Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

- Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Lola's Creations bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 14: toepasselijk recht

- Op iedereen overeenkomst tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.

- De rechtbanken waar Lola's Creations gevestigd is en de consument woonachtig is, zijn bevoegd bij eventuele geschillen.

 

Opgesteld op 01 april 2021